KURUMSAL
Birimler
Birimler
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  » Arşiv ve Dökümantasyon Şube Müdürlüğü
  » Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
  » Evrak ve Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 2.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 3.Bölge Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Projeler Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Emrah ÇIRA
Telefon: 0266 2021010

1978 yılında Balıkesir İli Susurluk İlçesinde doğdu. Ortaöğrenimini Susurluk Ortaokulu, Lise öğrenimini Balıkesir Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Lisans Eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır.

 • Askerlik Hizmetini 2002-2003 yıllarında kısa dönem er olarak yaptı.
 • 2002-2005 yılları arasında öğretmen ;
 • 2005-2014 yılları arasında Eğitim Kurumlarında Yönetici ;
 • 2014-2015 yılları arasında Susurluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü;
 • 2015-2016 yılları arasında Susurluk Halk Eğitimi Merkezinde Kurum Müdürü;
 • 2017-2019 yılları arasında atanmış olduğu Susurluk Belediyesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
 • 22.04.2019 tarihinden itibaren Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü olarak atanmış olup bununla birlikte Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak görevini yürütmektedir.
 • Evli ve 2 çocuk babasıdır. • İdarenin temizlik hizmeti ile güvenlik hizmeti alımı personellerin çalıştırılmasını sağlayarak, iletişim ve haberleşme işlemlerini yürütmek, Genel Müdürlük merkez binaları elektrik, su, doğalgaz, personelin tabldot, çay ocağı, misafirhane, lojman vs. sosyal tesislerin işletilmesi, Genel Müdürlük merkez binasının küçük bakım ve  onarım işlerini yapmak,
 • Sivil Savunma Birimi ile koordineli olarak güvenlik işlemlerini yürütmek, personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek,
 • İdarenin telefon haberleşmelerini ve bu konudaki tahsis işlemlerini ve uygulanacak esasları ihtiva eden bir yönerge hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak,
 • Kamuoyunu ve basını bilgilendirme maksatlı yapılan organizasyonlar için gerekli olan lojistik desteği (organizasyon yerinin hazır hale getirilmesi, ses sisteminin kurulması, ikram, servis vb. hizmetlerin yerine getirilmesi) sağlamak,
 • BASKİ ile alakalı sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri yürütmek ve Genel Müdürlüğe teklif getirmek ile Genel Müdürden bu konuda alacağı bütün talimatları eksiksiz yerine getirmekle görevli ve mesuldür.
 • İdareye gelen ve giden evrakın kaydını, sevkini ve takibini, bu konuda personelin eğitimi konusunda lüzumlu araştırmaları yapmak üzere tatbikatta bulunmak,
 • Daire Başkanlığına bağlı birimlerin görev ve çalışmalarıyla ilgili yönergeler hazırlayarak Yönetim Kurulu’nun onayından sonra uygulamak,
 • Genel Müdürlüğün Sivil Savunma ve Milli Güvenlik ile ilgili talimatlarını uygulamak, ilgili mevzuatın gerektirdiği bütün görevlerini aksatmadan yürütmek, İdarenin sivil savunma plan ve programlarını hazırlamak, Genel Müdürlüğe bağlı bütün kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri teklif etmek ve yaptırılmasını takip etmek,
 • Sivil Savunma Birimi/Uzmanının görev, yetki ve sorumlulukları: Sivil Savunma konusuna ilişkin görevleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak, Milli Seferberlik durumunda İdare tarafından verilecek görevleri planlamak ve zamanında yürütülmesini kontrol etmek, sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma tedbirlerini almak üzere Makama teklif getirmek, alınan tedbirleri kontrol etmek, yangın ve doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren tedbirleri almak ve planlar hazırlamak, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak,
 • Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak, birimindeki taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek,
 • İdarenin faaliyetleri hakkında basını ve kamuoyunu bilgilendirmek, İdare ile ilgili ulusal ve yerel basında çıkan haberleri dijital ortamda ve dosya ortamında arşivlemek,
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.

Bu hizmetler; 1 Daire Başkanı, 1 Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü, 1 Destek Hizmetleri Şube Müdürü, 1 Şef, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Elektrik Teknikeri, 2 memur, 4 Kadrolu İşçi, 2 büro personeli, 47 temizlik personeli ve 145 özel güvenlik görevlisi ile yürütülmektedir.ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız