KURUMSAL
Birimler
Birimler
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 2.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 3.Bölge Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  » Bütçe ve Muhasebe Şube Müdürlüğü
  » Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
  » Tahsilat ve Finansman Şube Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Projeler Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Esen FİDAN
Telefon: 0266 2021042

1964 yılında Balıkesir’de doğdu. İlköğrenimini Hacıilbey İlkokulunda, orta öğrenimini Balıkesir Ortaokulunda Lise öğrenimini Balıkesir Lisesinde Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı.        

 • 1985 yılında Kurtdereli Vergi Dairesinde Vergi Memuru olarak göreve başladı.
 • 1995 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Balıkesir Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığında görev yaptı.
 • 2000 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Balıkesir Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığında Merkez Şefi olarak görev yaptı.
 • 2006 yılında Kepsut Mal Müdürlüğünde Şef olarak görev yaptı.
 • 2007 yılında Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde Servis Şefi olarak görev yaptı. (Maaş servis şefi)
 • 2011 yılında Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) da Bütçe ve Muhasebe alanında Danışmanlık yaptı.
 • 2014 yılında Baski Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanlığına Şef olarak atandı. Bütçe ve Muhasebe Şube Md. Vekili ve Muhasebe Yetkilisi olarak görev yaptı.
 • 2017 yılında Baski Genel Müdürlüğünün İndirimli Oranda KDV İadesi İşlemlerini hazırladı.
 • 2018 yılında İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında maaş, tahakkuk ve Eğitim Şube Müdür Vekili olarak görev yaptı. Halen Eğitim Şube Müdür Vekili görev yaptı.
 • 2019 yılı Mali Hizmetler Dairesi Başkanı ve Muhasebe Yetkilisi olarak görevini sürdürmektedir.

Evli ve bir çocuk annesidir.
 • İdarenin bütçe, bilanço, finansman, vergi ve sigorta konuları ile ilgili her türlü işlemlerini kanuni düzenlemelere göre yapmak ve zamanında gerekli tedbirleri almak,
 • İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mali çalışmaları planlamak, İdarenin işletme ve yatırım giderlerini karşılamak gayesiyle işletmeci ve yatırımcı Daire başkanlıklarından alınacak bilgiler doğrultusunda, yıllık bütçe ve finansman programlarını düzenlemek,
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve harcamaların bütçe ve fasıllarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve takip etmek, fasıllar arası gerekli aktarmaların bütçe kararnamesi doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, .Günlük tahsil, ödeme ve kesinti işlemlerini takip etmek, ilgili defter ve kayıtları düzenleyerek, İdarenin menkul ve gayrimenkul varlıkları ile gelir ve giderlerinin muhasebesini tutmak,
 • Aylık geçici mizanlar, sene sonu kat-i mizan, bilanço, kar-zarar cetveli ve ertesi yılın bütçe ve programını hazırlamak,
 • Tespit edilecek maliyetlere göre tarifelerin ilgili birimler tarafından hazırlanmasını ve onaylanmasını sağlamak, bunların duyurusu ile ilgili işleri yapmak,
 • İdareye ait her türlü vergi, resim ve harçlarla Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken prim ve sair kanuni kesintileri zamanında ödemek,
 • İdarenin bütün gelir-gider, menkul-gayrimenkul kıymetlerinin muhasebesini tutmak, İdarenin ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterlerdeki hareketini idare ve takip etmek,
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Dairesi ile ilgili olarak verdikleri vazifeleri de ifa etmekle görevli ve mesuldür.


ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız