KURUMSAL
Birimler
Birimler
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 2.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 3.Bölge Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Projeler Dairesi Başkanlığı
  » Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
  » Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
  » Projeler Şube Müdürlüğü
  » Su Kaynakları Şube Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Projeler Dairesi Başkanlığı

Erhan Mustafa SARIKAYA
Telefon: 0266 2021010

Erhan Mustafa SARIKAYA, 1981 yılında Akhisar’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Akselendi Kasabasında tamamladıktan sonra Akhisar Lisesinden mezun olmuş ardından, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamlamıştır.

 • 2006 – 2008 yılları arasında Bursa ve Antalya’da şantiye mühendisi olarak,
 • 2008-2011 yılları arasında Ankara’da üstyapı ve altyapı alanlarında özel sektörde proje mühendisi olarak,
 • 2011-2018 yılları arasında Balıkesir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığında İnşaat Mühendisi olarak,
 • 2018-2023 yılları arasında Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde vekaleten Projeler Şube Müdürlüğü görevini yürütmekte iken,
 • 25.01.2023 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Projeler Dairesi Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.
 • İdarenin orta ve uzun vadede içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarını karşılayacak havzaları belirlemek, belirlenen havzalardan yeraltı ve yerüstü kaynaklardan su teminine ilişkin planlama çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, organizasyonu sağlamak, gerekli olan jeolojik saha çalışmalarını, jeofizik ölçümlerini ve etüt-proje çalışmaları ile temin süreçlerini yürütmek,
 • İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projeleri ile idarenin ihtiyaç duyduğu her türlü işletme binası, hizmet binası ve ekipmanın projelerinin yapılması ya da yaptırılması,
 • Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin projesinin yapılması ya da yaptırılması ile idarenin ihtiyaç duyduğu her türlü işletme binası ve ekipmanın projelerinin yapılması ya da yaptırılması,
 • Daire Başkanlığı sorumluluk alanında yer alan işler ile ilgili, Genel Müdürlük adına kredi veren iç ve dış finans kuruluşları ve resmi kuruluşlarla proje iletişimini yürütmek, dış alım yoluyla yapılan ihalelerle ilgili gerekli çalışmaları yapmak, bu konular hakkında lüzumlu bilgileri vermek, gereken konularda ilgili kuruluşların onayını almak,
 • Her türlü taşınmaz malın satın alınması, devralınması, kiralanması,
 • Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malın kamulaştırılması veya üzerinde kullanma hakları tesis edilmesi,
 • İdare taşınmazlarından devredilmesi, üzerinde kullanma hakları tesis edilmesi uygun görülenlerin işlemlerinin yürütülmesi,
 • Taşınmaz envanterinin tutulması,
 • Daire Başkanlığı taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesi,
 • İdaremiz tasarrufunda bulunan tarihi su yapılarının, rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin yapılması, yaptırılması ya da kamu idareleri ile düzenlenecek protokol hükümlerine göre yaptırılmasının sağlanması, diğer ilgili kamu kurumu ve özel kuruluşlar ile işin gerektirdiği işbirliği ve koordinasyonun sağlanması,
 •  İdaremize ait coğrafi verilerin ve veri bilgilerinin mükerrer üretiminin önlenmesini, doğruluğunu, kalitesini, güncelliğini ve gizliliğini sağlayarak, erişim ve paylaşımının sağlanması için gerekli sistem altyapısının kurulması, işletilmesi ve güvenliğinin sağlanması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna sunulması,
 • Kurum bünyesindeki birimlerin CBS konusundaki ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi, kurum içi ve dışı CBS veri entegrasyonlarının sağlanması,
 • Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılmış ve yapılmakta olan yatırımların ilgili mevzuatı
  dahilinde harita kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

Bu hizmetler; 1 Daire Başkanı, 3 Şube Müdür Vekili, 2 Kadrolu Mühendis, 5 Sözleşmeli Mühendis, 4 Şirket elemanı Mühendis,1 Kadrolu Mimar, 3 Kadrolu Tekniker, 1 Sözleşmeli Tekniker, 1 şirket elemanı Tekniker, 1 Sözleşmeli Teknisyen olmak üzere toplam 22 personel tarafından yürütülmektedir.ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız