KURUMSAL
Birimler
Birimler
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 2.Bölge Dairesi Başkanlığı
İşletmeler 3.Bölge Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
  » Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü
  » İçmesuyu Yatırım Şube Müdürlüğü
  » Kanalizasyon Yatırım Şube Müdürlüğü
Projeler Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Levent KEÇECİOĞLU
Telefon: 0266 2021053

1981 yılında Balıkesir’de doğdu. Orta öğretimini Balıkesir Ortaokulu, Lise öğrenimini Balıkesir Lisesi, Lisans Eğitimini Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır.

 • Askerlik hizmetini 2006 – 2007 yıllarında Adana Hava Savunma Taburunda Asteğmen olarak yaptı.
 • 2007 – 2009 yılları arasında Özel Sektörde İnşaat Mühendisi / Şantiye Şefi olarak;
 • 2009 – 2014 yılları arasında Kepsut Belediyesi’nde İnşaat Mühendisi ;
 • 2014 – 2015 yılları arasında İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nda İnşaat Mühendisi ,
 • 2015 – 2019 yılları arasında BASKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kanal ve Köllektör Şube Müdürü Vekili olarak ;
 • 10.06.2019 tarihinden itibaren Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı olarak vekâleten atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.
 • Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının sınırları dahilinde bulunan yerleşim alanlarının su ihtiyaçlarının karşılanmasına ve atık su kirliliğinin önlenmesine yönelik her türlü baraj, tasfiye tesisi, terfi merkezi, depo, şebeke hattı, tali hat, tarımsal sulama sistemi ve ana kollektör, tünel, işletme binası ve ekipman konusunda şehrin geleceğe yönelik uzun vadeli planlamasını ve yağmursuyu taşkınlarını önleyici projeler ile dere ıslah projelerini yapmak veya yaptırmak,
 • Yıllık yatırımları, iş programlarını mevcut su durumu ile su ve atık su konusunda işletme ihtiyaçlarını proje ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, projelendirmek, yatırım programındaki veya çeşitli sebeplerle yapımı acilen gerekli görülen isale hatları, şebeke ana ve tali boruları, arıtma tesisleri, gömme depo, terfi merkezi, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. tesislere ait her türlü inşaat ve tesisin etüt, fizibilite ve detaylı projelerini tanzim etmek veya ettirmek,
 • Mevcut tesislerin işletilmesi sırasında meydana gelen büyük hasarların giderilmesine dair projeleri hazırlamak ve bu tesislerin en iyi kullanılma şekillerini araştırmak,
 • Yapımı düşünülen tesisler için gerekli haritaları ve plankoteleri hazırlamak, yapımı düşünülen tesisler için arazi etütleri yapmak, Dairesi ve diğer Daireler tarafından yapılmış her türlü proje ve dokümanlar ile işletmeye açılmış tesislere ait projeleri kontrol ve muhafaza etmek, bu konularda bütün Dairelerle koordinasyonu sağlamak,
 • Genel Müdürlük adına kredi veren iç ve dış finans kuruluşları ve resmi kuruluşlarla proje iletişimini yürütmek, dış alım yoluyla yapılan ihalelerle ilgili gerekli çalışmaları yapmak, bu konular hakkında lüzumlu bilgileri vermek, gereken konularda ilgili kuruluşların onayını almak,
 • Her türlü isale, ana ve tali şebeke hatları, su kuyuları, arıtma tesisi, pompa istasyonu, enerji tesisleri, her türlü su deposu, atıksu toplama ve arıtma sistemi, tarımsal sulama sistemi, yağmursuyu toplama ve deşarj sistemi, dere ıslahları, ambar, atölye, sosyal tesis, muhtelif hizmet binaları vb. tesislerle ilgili uzun ve kısa vadeli yatırım programlarını hazırlayarak ilgili birimlere göndermek, idarenin tüm bina ve tesislerinin bakım onarım ve yapım işlerini planlamak ve yaptırmak.
 • Yönetim Kurulu tarafından yapımına karar verilen yapım işlerinin keşif, şartname gibi tüm ihale evraklarını hazırlamak,
 • Her türlü kazı, asfalt kesimi, inşaat ruhsat ve malzeme talep işlerini takip etmek,
 • Sorumluluğundaki işlerin sözleşme, iş programı, ilgili şartname, yönetmelik ve kanunlara göre yapımını sağlamak üzere kontrollük ( harita kontrollüğü hariç) ve şantiye hizmetlerini yürütmek,
 • İdarenin geleceğe yönelik su ve kanalizasyon meselesinin hallini temini için uzun vadeli planlamayı yapmak,
 • İdarenin su ihtiyacının karşılanmasında, Balıkesir ve çevresinin kirlenmesini önlemeye matuf her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, şebeke hattı, işletme binası ve ekipmana ait yatırım programları hazırlamak, tatbikata geçilmesini sağlamak ve işlerin seyrini kontrol etmek,
 • İhale yolu ile yaptırılacak olan işlerde müteahhitler tarafından hazırlanan iş sonu projelerini kontrol ve gerektiğinde tasdik etmek, müteahhitler tarafından döşenmesi bitirilen borular ve inşaatı bitmiş işlerin geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak ve biten tesisleri işletme birimlerine devretmek,
 • Büyükşehir sınırları içerisindeki içmesuyu ve kanalizasyon ihtiyaçlarını tespit etmek, envanter kayıtlarını çıkarmak, alternatif su kaynaklarını araştırmak, yapılacak tesisleri programlayıp bitimine müteakip işletme birimine devretmek,
 • Yapılan çalışmalarda bozulan asfaltların onarımının yapılması için ilgili Dairelere yazı ile bildirmek,
 • Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak, birimindeki taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının verdiği görevleri yapmak.

Bu hizmetler; 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdür Vekili, sözleşmeli memur statüsünde 10 Mühendis, sözleşmeli memur statüsünde 3 Tekniker, Memur statüsünde 3 Mühendis, Memur 1 Peyzaj Mimarı,1 memur statüsünde elektrik teknisyeni,1 memur statüsünde Şef ve 1 Balsu Personel A.Ş. kadrosunda Jeoloji Mühendisi,1 Balsu Personel A.Ş. kadrosunda Büro İşçisi tarafından yürütülmektedir.ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız