ABONE İŞLERİ
Abonelik İşlemleri

Konut aboneleri:  Barınma gayesi ile oturulan yerlerde; içme, temizlik, ısınma, ortak mahal temizliği, bahçe çevre sulaması amaçlı olarak su tüketen ve kirleten abonelerdir.

Gerekli Belgeler:

 • Yapı kullanma izin belgesinin fotokopisi
 • Tapu fotokopisi
 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 • DASK poliçe no (6305 sayılı afet sigortaları Kanunu kapsamındaki binalardan)
 • Kira Sözleşmesi (kiracılar için)
 • Sayaç seri no ve markası
  • Kişi kendisi gelemiyor ise Noterden Vekâletname ile Vekili

İşyeri aboneleri: Gelir sağlamak gayesi ile sürekli veya geçici olarak her çeşit meslek sanat faaliyeti ve zanaatın icra edildiği yerlerle diğer ticari hizmet üretilen tüm yerlerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.

Gerekli Belgeler:

 • Yapı kullanma izin belgesinin fotokopisi
 • Tapu fotokopisi
 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 • DASK poliçe no (6305 sayılı afet sigortaları Kanunu kapsamındaki binalardan)
 • Kira Sözleşmesi (kiracılar için)
 • Sayaç seri no ve markası

. Tüzel kişi adına abonelik yapılacak ise;

 • Şirkete ait imzaya yetkili kişinin imza sirküsü,
 • Şirkete ait yetki belgesi,
  • Yetkili kişi gelemiyor ise Noter Onaylı vekâletname ile vekili müracaat etmelidir.

     İnşaat-konut abonesi: Yapı (inşaat) ruhsatı almış ancak herhangi bir nedenle “Yapı Kullanma İzin Belgesi” alamayan ve konut olarak kullanıldığı tespit edilen yerlerdir.

Gerekli Belgeler:

 • Yapı Ruhsatı fotokopisi ( Süresi dolmamış olmalı )
 • Tapu fotokopisi
 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 • Kira Sözleşmesi (kiracılar için)
 • Sayaç seri no ve markası

İnşaat/şantiye abonesi: Her türlü inşaat, maden arama, çeşitli amaçla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle gerçek veya tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurdukları; faaliyetlerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek tesislere, (şantiyeler) uygulanacak aboneliktir.

Gerekli Belgeler:

 • Yapı ruhsatının fotokopisi
 • Tapu fotokopisi
 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 • Kira Sözleşmesi (kiracılar için)
 • Sayaç seri no ve markası
  • Kişi kendisi gelemiyor ise Noterden Vekâletname ile Vekili

Not: Binaya ilk abonelik için su keşfi yapılması gerekir.
İlk defa su bağlanacak abonelerde şebekeye olan mesafesi boru çapı malzeme ücretleri Keşif memurluğunca yerinde tespit edilir. Kazı yapılacak zemin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) birimi tarafından keşif tamamlanıp ücreti belirlendikten sonra topluca tahsil edilir.
Yeni su bağlanacak binanın tesisatı, kolektörü hazır olacak, ekiplerimizce tesisat kontrol edildikten sonra en kısa süre içerisinde  bağlantısı yapılacaktır.

Geçici aboneler: (1) BASKİ hizmet alanı içerisinde kurulmuş bulunan geçici süre ile faaliyet gösteren sergi, fuar, sirk, panayır gibi geçici seyyar yerler ile mücbir sebeplerle oluşan geçici barınma yerlerine, amacına uygun ilgili tarife gurubu dikkate alınarak abonelik işlemi tesis edilir. Ayrıca herhangi bir taşınmaz üzerine barınma amacıyla yapılmış konteyner, baraka, kulübe vb. yerlere ilgili Belediye tarafından izin verilmesi şartı ile uygun cephesinden temiz su şebeke hattı geçiyorsa geçici konut aboneliği verilebilir. Bu tür aboneliklerde suyun kullanım amacı dışında kullanıldığı tespit edildiğinde abonelik iptal edilir. Bu kapsamda ilgili mevzuat gereğince su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

Geçici Madde 11 – (1) (Ek : 9/7/2008-5784/25 md.) 01/7/2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir.

Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31/12/2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür.

Gerekli Belgeler:

31.12.2021 öncesi yapılan yapılar ile ilgili;

• Tapu Belgesi

• Elektrik, Yol, Kanalizasyon, Telefon, Doğalgaz Hizmeti aldığına dair belge

• T.C. Kimlik Belgesi ibrazı

• DASK poliçe no (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamındaki binalardan)

• Kişi kendisi gelemiyor ise Noterden Vekâletname ile Vekili

• Kira sözleşmesi (kiracılar için)

• Sayaç seri numarası ve markası

 

31.12.2021 ile 01.07.2022 arası yapılan yapılar ile ilgili;

• Tapu Belgesi

• Yapı Ruhsatı Fotokopisi

• Elektrik, Yol, Kanalizasyon, Telefon, Doğalgaz Hizmeti aldığına dair belge

• T.C. Kimlik Belgesi ibrazı

• DASK poliçe no (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamındaki binalardan)

• Kişi kendisi gelemiyor ise Noterden Vekâletname ile Vekili

• Kira sözleşmesi (kiracılar için)

• Sayaç seri numarası ve markası

Geçici Madde 16

Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.” hükmü gereğince;

31.12.2017 tarihinden önce yapılan yapılar ile ilgili geçici abonelik için gerekli evraklar:

 1. Yapı Kayıt belgesi (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlardan temin edilecektir.)
 2. Tapu fotokopisi
 3. T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 4. Kira sözleşmesi (kiracılar için)
 5. DASK poliçe no (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
 6. Sayaç seri numarası ve markası

 

Bahçe abonesi: Gerçek ve Tüzel kişilere ait, ticari ve tarımsal amaçlı olmayan, imar planı dâhilinde arsa ve bahçe tapulu, hobi amaçlı alanların sulanması için oluşturulan aboneliktir.

Gerekli Belgeler:

 • Tapu fotokopisi
 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 • UAVT kodlu Adres belgesi
 • Sayaç seri no ve markası
  • Kişi kendisi gelemiyor ise Noterden Vekâletname ile Vekili

Besihane: Büyük ve Küçükbaş hayvan besihaneleri, tavuk-yumurta üretim çiftlikleri, balık üretim çiftlikleri v.b. kesimhanesi olmayan hayvan yetiştirme yerlerine ait abonelikler.

Gerekli Belgeler:

 • Tapu fotokopisi
 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 • Kira Sözleşmesi (kiracılar için)
 • Sayaç seri no ve markası
 • İlçe Tarım müdürlüğünden yetiştiricilik belgesi
  •  Kişi kendisi gelemiyor ise Noterden Vekâletname ile Vekili

Atıksu abonesi (KSUB):  BASKİ dağıtım şebekesi harici su kullanımı (kuyu suyu, taşıma suyu, kaynak suyu vb.) olan ve atıksularını idarenin atık su altyapı tesislerine deşarj eden abonelerdir.

Gerekli Belgeler:

 • D.S.İ.'den suyu kullanım amacına göre alınmış Yeraltı Suyu Kullanım Belgesi
 • İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış suyun kullanılabilirliğine dair rapor belgeler alınarak ve kullanım amacına göre bağlantı yapıldığı da tespit edilerek abonelik tesis edilecektir.
 • Tapu fotokopisi
 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 • Kira Sözleşmesi (kiracılar için)
 • Sayaç seri no ve markası
  •  Kişi kendisi gelemiyor ise Noterden Vekâletname ile Vekili

Ahır abonesi: : Ticari maksatlı olmayan hayvan yetiştirme yerleri ahır abonesidir.

Gerekli Belgeler:

 • Tapu fotokopisi
 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 • UAVT kodlu Adres belgesi
 • Sayaç seri no ve markası
  • Kişi kendisi gelemiyor ise Noterden Vekâletname ile Vekili

Bahçe Ortak Alan Abonesi:  Tek tapu üzerinde aboneliği bulunan taşınmazın sınırları içerisinde ayrıca bahçesi olan taşınmazlarda abonelik tesis edilen yerlerdir.

Gerekli Belgeler:

 • Tapu fotokopisi
 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 • Sayaç seri no ve markası
  • Kişi kendisi gelemiyor ise Noterden Vekâletname ile Vekili

 

Sanayi abonesi: Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı mamul madde üreten yerlerde su tüketen ve/veya atıksu üreten abonelerdir.

Gerekli Belgeler:

 • Tapu fotokopisi
 • Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 • Sayaç seri no ve markası
  •  Kişi kendisi gelemiyor ise Noterden Vekâletname ile Vekili

Tüzel kişi adına abonelik yapılacak ise;

 • Şirkete ait imzaya yetkili kişinin imza sirküsü,
 • Şirkete ait yetki belgesi,
 • Yetkili kişi gelemiyor ise Noter Onaylı vekâletname ile vekili müracaat etmelidir.

Gemi abonesi: Yerli veya yabancı bandıralı gemilere su satan gerçek ve tüzel kişilerin sadece bu amaçla oluşturdukları suyolunda açılmış aboneliklerdir. Bu kişilerin kendi hizmet veya üretim birimlerinde kullandıkları su için ait oldukları abone grubundan abonelikleri açılır ve tarife uygulanır.

Gerekli Belgeler:

 • Gemi bağlama belgesi (Bağlama kütüğü ruhsatnamesi)
 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 • Sayaç seri no ve markası

Kişi kendisi gelemiyor ise Noterden Vekâletname ile Vekili

Mevcut su aboneliği bulunan konut, iş yeri vb. yerlerin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda abonelik devir alma işlemi yapılabilir. Bağlı bulunulan BASKİ abone merkezlerine şahsen veya E-Devlet üzerinden başvurulmalıdır.

Gerekli Belgeler:

 • BASKİ Su Abonesi Numarası
 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 • Kira sözleşmesi (Kamuya ait lojmanlarda lojman tahsis belgesi)
 • DASK poliçe no  (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamındaki binalardan)
 • Tüzel kişi adına abonelik yapılacak ise: imza sirküsü, yetki belgesi 
 • Eğer vatandaş suyun kesik olduğunu beyan ederse su açma emri düzenlenerek aynı gün içinde suyu açılır.

Kişi kendisi gelemiyor ise Noterden Vekâletname ile Vekili

Su aboneliği bulunan bir konut ya da işyerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Bu işlemin ardından abonelik sahibine aboneliğin başlangıcı ile birlikte alınan  m³ karşılığı güvence bedeli güncel su birim fiyatı üzerinden hesaplanarak iade edilir. Ancak; 28/05/2019 tarihinden önce sabit bedel olarak alınan güvence bedelleri aynı bedel üzerinden iade edilir. Bağlı bulunduğu İlçe Şefliğine şahsen müracaat ederek veya E-Devlet üzerinden talepte bulunularak gerçekleştirilmektedir.

 

Gerekli Belgeler :

 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 • Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti
 • Abonelik Güvence Bedeli iade dilekçesi doldurularak imza edilir.(Abone servisinden matbu olarak temin edilir.)
 • Abonenin son endeks dahil tüm borçları tahsil edildikten sonra kapama işlemi gerçekleştirilir.

Atıksu abonesi (KSUB):  BASKİ dağıtım şebekesi harici su kullanımı (kuyu suyu, taşıma suyu, kaynak suyu vb.) olan ve atıksularını idarenin atık su altyapı tesislerine deşarj eden abonelerdir.

 • D.S.İ.'den suyu kullanım amacına göre alınmış Yeraltı Suyu Kullanım Belgesi
 • İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış suyun kullanılabilirliğine dair rapor belgeler alınarak ve kullanım amacına göre bağlantı yapıldığı da tespit edilerek abonelik tesis edilecektir.
 • Tapu fotokopisi
 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 • Kira Sözleşmesi (kiracılar için)
 • Sayaç seri no ve markası
 • Kişi kendisi gelemiyor ise Noterden Vekâletname ile Vekili

Belirli bir süre için kullanılmayacak konut yada işyeri ile ilgili olarak geçici kapama işlemi yaptırılabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için o abonelik üzerinde herhangi bir borç bulunmaması gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden sayacın üzerindeki son endekse kadar ödemesi yapıldıktan sonra geçici kapama işlemi yapar. Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası çıkarılmaz.

Şehir kanalizasyon şebekesine binanın bağlanabilmesi için kullanıcı BASKİ’ ye dilekçe ve/veya binaya ait ruhsat fotokopisi ile birlikte müracaatta bulunulur. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) birimi tarafından yerinde keşif yapılarak kazı yapılacak zeminin durumu (toprak, asfalt vb.) belirlenerek kazı ücretleri ile kanal bağlantı ücretleri topluca  alınır. Kanal bağlantısı ise en kısa zamanda ekiplerimizce yapılır.

Konut Sosyal Yardımlı Abonesi:

16 aralık 2021 tarihli resmi gazete yayınlanan 4920 sayılı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım aldıklarını belgeleyen kişilere, bir (1) adet konut aboneliği için konut tarifesinin 1/5 oranında indirimli tarife uygulanır.

- Abonelik sosyal yardımdan yararlanan kişinin ya da aynı hanede yaşayan eş ve çocuk adına da olabilir.
- Adres beyanının abone olunan adres ile aynı olması gerekmektedir.

Yukarıdaki Kanuna bağlı çok sayıda farklı yardım programı mevcuttur. BASKİ sadece aşağıdaki kategorilerden yardım alanlara indirim yapacaktır. Yardım belgesinde bu ayrıntıya dikkat edilmelidir.

 

1.Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

2.Doğal Gaz Tüketim Desteği

3.Yaşlı Aylığı

4.Kronik Hastalık Yardımı 

5.Silikozis Hastalarına Yapılan Ödemeler 

6.Kronik Hastalara Elektrik Tüketim Desteği 

7.Kronik Hastalara Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği

8.Şartlı Eğitim Yardımı

9.Şartlı Sağlık Yardımı

 

Öğrenci abonesi:

 Balıkesir il sınırları içerisindeki üniversitelerde “örgün” öğrenim gören öğrencilere, normal öğrenim süresi* ile sınırlı kalmak kaydıyla konut tarifesinin ½’si oranında indirim uygulanan aboneliklerdir.

*Normal eğitim-öğretim süreleri, Üniversitenin Eğitim Fakültesinin ortaöğretim alan öğretmenliği bölümlerinde beş yıl, diğer fakülte ve yüksekokullarda dört yıl ve meslek yüksekokullarında iki yıldır.

Abonelik sadece öğrenci adına olmalıdır.

Kira sözleşmesi öğrenci adına olmalıdır.

Anne ve babasıyla beraber oturmaması, sadece öğrencilerin yaşadığı ev olması gerekmektedir.

 

Talep Edilecek Belgeler

 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
 • Öğrenci kimlik belgesi (Normal öğretim süresi içinde olup-olmadığının kanıtlayıcı belgesi olarak)
 • Öğrencinin ve anne, babanın ikametgâh belgesi (mutlaka olmalıdır)
 • Kiracı ise kira sözleşmesi,
 • Tapu Belgesi (Mal sahipleri için)
 • SGK’ dan yazı (sigortalı işte çalışmadığına dair)
 • BASKİ Abone Merkezlerimize müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise vekili noter onaylı Vekâletname aslı ile müracaat ederek abonelik işlemlerini yaptırabilir.
 • DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu kapsamındaki binalardan)

 

Engelli abonesi:

            Hane halkında (Anne, Baba, çocuklar veya vasi olunan) % 40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar ile 2022 sayılı Kanun kapsamında olanlara; bu durumda olduğuna dair geçerli belgenin idareye ibrazı halinde vasisi veya engellinin kendisi adına, sadece bir (1) adet konut aboneliğine % 50 indirim uygulanır.

Gerekli Belgeler:

 • Matbu dilekçe ( Abone merkezlerinden temin edilebilir.)
 • Sağlık Kurulu Raporu veya Engelli Kimliği ( %40 ve üzeri )
 • Abonelik indirim müracaatı anne, baba, çocuklar veya vasi olunan başka biri adına olacak ise aynı hanede yaşadıklarını belgeleyen Nüfus kayıt örneği
 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı

 

Şehit yakını-Gazi abonesi:

 “1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlar, Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5595 sayılı Kanun” la eklenen ek 1 inci madde de yer alan “Bu Kanun ve 28/05/1986 tarihli ve 3292 saylı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun” kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar, şehit, dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların kanunda öngörülen durumlarını belgelemeleri halinde kendisi adına, sadece bir (1) adet konut aboneliğine % 50 indirim uygulanır.

 

Gerekli Belgeler:

 • Matbu dilekçe ( Abone merkezlerinden temin edilebilir.)
 • Şehit yakını, Gazi, Gazi yakını ve vazife Malulü belgesi
 • T.C. Kimlik Belgesi ibrazı
ALO 185 Çağrı Merkezini aramak için tıklayınız
Çek & Gönder . Talep göndermek için tıklayınız