Açık Teklif Usulü ile Satış İhalesi


BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

 

Mülkiyeti Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğüne ait aşağıda bilgileri belirtilen taşınmazın, BASKİ İhale Yönetmeliği’nin 30/c maddesine göre şartname esasları dahilinde “Açık Teklif Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır.

İhalenin Adı                               : Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi 10120 Ada 3 Nolu Parselin Satış İhalesi

 1. İdarenin
 1. Adı                                  : Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel
 2. Adresi                             : Akıncılar Mah. Cumalı Cad. No:2/1
 3. Telefonu                          : 0266-202 10 10 Dahili: 2412-2421
 4. Faks Numarası               : 0266-241 74 73
 5. E-Posta Adresi                : baski@balikesir-baski.gov.tr
 6. Taşınmazın
 1. İlçesi / Mahallesi:             : Altıeylül / Gümüşçeşme
 2. Pafta/Ada/ Parsel             : I19-c-09-c-4-a pafta, 10120 ada 3 nolu parsel
 3. Yüzölçümü (m²)               : 6.931,19 m²
 4. Cinsi                                 : Arsa
 1. Maliki                              : Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel
 2. İmar Durumu                   : Toplu İş Yerleri Alanı, Emsal:1,20 Yençok:18,50
 3. Muhammen Satış Bedeli  : 6.000.000,00-TL
 4. Geçici Teminat Bedeli     : 180.000,00-TL
 5. İhalenin
 1. Yapılacağı Adres             : BASKİ Hizmet Binası, Akıncılar Mah. Cumalı Cad.  No:2/1 Karesi / BALIKESİR 4. Kat Toplantı Salonu
 2. Tarih ve Saati                   : 18/10/2019 Cuma günü, Saat:10.00
 3. İhale Dokümanı “BASKİ Ek Hizmet Binası, Eskikuyumcular Mah. Kızılay Cad. No:9 Kat:5 Karesi/Balıkesir Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı” adresinden 500.-TL (Beşyüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye başvuru dosyası verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
 4. Başvuru dosyaları, 18/10/2019 Cuma günü, Saat:10.00’ a kadar “BASKİ Genel Müdürlüğü Akıncılar Mah. Cumalı Cad. No:2/1 Kat:3 Karesi/BALIKESİR Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı” adresine teslim edilebileceği gibi, başvuru dosyaları ve ihale teklifleri aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtası ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilen başvuru dosyaları ve teklif mektupları, süresinden sonra komisyona ulaşması halinde geçerli sayılmayacaktır.
 5. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler:

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d)  Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale tarihinden itibaren 120 günden az olamaz.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f)  İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
g)  İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.
h)  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4.maddenin (a), (b),(c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
ı)  Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

İ) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif,Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

j) Yabancı İstekliler İçin Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

 1. Satış İşlemleri ve Ödemenin Şekli:

a) İhale üzerinde kalan istekli ihale kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde taşınmazın ihale sonucuna göre belirlenen satış bedelini nakden ve peşin olarak BASKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Bankası TR 1800 0100 2086 6874 8705 5081 IBAN nolu hesabına yatırdıktan sonra, isteklinin İdareye başvuru sonucu tapu takrir ve ferağ işlemleri gerçekleştirilecektir. Tapu takrir ve ferağ işlemi isteklinin idareye asaleten veya vekaleten başvurması halinde İdarece yapılacaktır.

b) Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

 c)  Satış bedeli ve diğer bedellerin tamamı ödendikten sonra geçici teminat iade edilir.

d) Satış bedeli ve diğer bedellerin tamamı ödenmeden tapuda ferağ işlemi tesis edilmez.

 1. İhale ve satıştan doğan ya da doğacak olan her türlü vergi, resim, harç, tapu harcı, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderlerin ödenmesi alıcıya aittir. Alıcı masraflarla ilgili olarak idareden herhangi bir hak ve bedel talebinde bulunamaz.
 2. Diğer Hususlar:
 1. İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ya da ertelemekte serbesttir.
 2. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

İlan olunur.

 Diğer Duyurular Tüm duyurular için tıklayınız.
07 EKİM 2019, Pazartesi     Sayfayı Paylaş