Birimler
1. Hukuk Müşavirliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Sadettin PARSİN, 1958 yılında Balıkesir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 

 • 20.01.1981 tarihinde Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü’nde memur olarak kamu hizmetine başladı. 
 • 1984 yılında Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü’nde Personel Şefi olarak; 
 • 2002-2014 yılları arasında Personel ve Eğitim Şube Müdürü ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 
 • Personel ve Eğitim Şube Müdürü ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü görevlerini yürütmekte iken, 08.07.2014 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak atanmış olup, halen bu görevini yürütmektedir. 

Evli olup bir çocuk babasıdır.
 • İdarenin telefon haberleşmelerini, Genel Müdürlük binasının temizlik, elektrik, su ve doğalgaz işlemleri ile tabildot, çay ocakları, misafirhane, lojman vs. sosyal tesislerin  işletilmesi ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Sivil Savunma Birimi ile koordineli olarak güvenlik işlemlerini yürütmek, personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek,
 • İdarenin telefon haberleşmelerini ve bu konudaki tahsis işlemlerini ve uygulanacak esasları ihtiva eden bir yönerge hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak,
 • Kamuoyunu ve basını bilgilendirme maksatlı yapılan organizasyonlar için gerekli olan lojistik desteği (organizasyon yerinin hazır hale getirilmesi, ses sisteminin kurulması, ikram, servis vb. hizmetlerin yerine getirilmesi) sağlamak,
 • BASKİ ile alakalı sosyal, kültürel, sportif ve idari işleri yapmak ve Genel Müdürlüğe teklif getirmekle vazifeli olup, Genel Müdürden bu konuda alacağı bütün talimatları eksiksiz yerine getirmekle görevli ve mesuldür. 
 • İdareye gelen ve giden evrakın kaydını, sevkini ve takibini, bu konuda personelin eğitimi konusunda lüzumlu araştırmaları yapmak üzere tatbikatta bulunmak,
 • Abonelerden gelen arıza ve şikayetleri ilgili birimlere iletmek, şikayetin giderildiğini kontrol etmek, müracaat sahiplerine sağlıklı ve yeterli bilgi vermek,
 • Daire Başkanlığına bağlı birimlerin görev ve çalışmalarıyla ilgili yönergeler hazırlayarak Yönetim Kurulu’nun onayından sonra uygulamak,
 • Genel Müdürlüğün Sivil Savunma ve Milli Güvenlik ile ilgili talimatları yapmak, talimatları uygulamak, ilgili mevzuatın gerektirdiği bütün görevlerini aksatmadan yürütmek, İdarenin sivil savunma plan ve programlarını hazırlamak, Genel Müdürlüğe bağlı bütün kritik ünitelerin güvenliği ile ilgili tedbirleri teklif etmek ve yaptırılmasını takip etmek, 
 • Sivil Savunma Birimi/Uzmanının görev, yetki ve sorumlulukları: Sivil Savunma konusuna ilişkin görevleri aksatmamak üzere gerekli tedbirleri almak ve tekliflerde bulunmak, Milli Seferberlik durumunda İdare tarafından verilecek görevleri planlamak ve zamanında yürütülmesini koordine etmek, sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunma tedbirlerini almak üzere makama teklif getirmek, alınan tedbirleri kontrol etmek, yangın ve doğal afetlere karşı korunmayı gerektiren tedbirleri almak ve planlar hazırlamak, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ilgilileri uyarmak, 
 • Personelin Sağlık ile ilgili işlerini yürütür, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında görev almak, koruyucu hekimlik faaliyetlerini sürdürmek.
 • Bu hizmetlerin yürütülmesi için yeteri kadar personel çalıştırılmasını sağlamak, 
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Dairesi ile ilgili olarak verdikleri vazifeleri de ifa etmekle görevli ve mesuldür.

Bu hizmetler; 1 Daire Başkanı, 1 Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü, 1 Destek Hizmetleri Şube Müdür Vekili, 1 Şef, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Elektrik Teknisyeni, 1 Bekçi, 1 sözleşmeli memur statüsünde Ekonomist, 18 Kadrolu İşçi hizmet personeli ile yürütülmektedir.

 • Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü
 • Destek Hizmetler Şube Müdürü
 • Arşiv ve Dökümantasyon Şube Müdürü
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
 • Sivil Savunma Uzmanı
 • Sağlık Birimi