Birimler
1. Hukuk Müşavirliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Ayla DARACIKLI, 1969 yılında Bursa İli Orhangazi İlçesinde doğdu. Orta öğrenimini Bursa Kız Lisesinde, Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

 • 1987 yılında Bursa Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde vekil memur olarak göreve başladı.
 • 1990 yılında Bursa Defterdarlığına memur olarak atandı. Memuriyete devam etmekte iken 1994-1996 yılları arasında Maliye Bakanlığına bağlı Eskişehir Maliye Kursunda mevzuat eğitimi aldı.
 • 1999-2014 yılları arasında Aydın, Bursa ve Balıkesir Defterdarlıklarında Personel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
 • 2014 yılında Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne Uzman olarak atandı.
 • İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonucu başarılı olarak 04.11.2016 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına Şube Müdürü olarak atandı.
 • 23.01.2017 tarihinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.
 • Evli ve üç çocuk annesidir.İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

 • Memur ve işçilerin kanunlar ve ilgili mevzuat dahilinde tayin, terfi, nakil, istifa, işe alma, işten çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık, emeklilik işlemlerini yürütmek ve personelin özlük muamelatı ile ilgili bütün işlemlerin yapılmasını, memurlar için yıllık sicil raporlarının tanzim edilmesini ve muhafazasını sağlamak, personel sicilleri ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek, personel dosyaları ve gizli sicil kayıtlarını tutmak, memur ve işçilere ait yıllık kadroları, Dairelerin tekliflerini göz önünde tutarak tanzim etmek ve ilgili mercilere onaylatmak, personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek, memur ve işçi hareketlerini takip etmek, yıllık izinlerin planlanmasını koordine etmek, memurların özlük haklarının verilmesini, disiplin işlerinin organizesini sağlamak, 
 • Personelin ücret ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının muntazam olmasını sağlamak, ücretlerle ilgili gerekli bilgileri zamanında ve doğru olarak ilgili Daire başkanlığına bildirmek, işçilere ait sözleşme çalışmalarını kanunlar çerçevesinde kuruluş imkanları göz önünde tutularak yapmak,
 • Toplu İş Sözleşmesinin uygulanması gayesiyle teşekkül ettirilmesi gereken kurulları kurmak ve çalışmalarını sağlamak,
 • Disiplin kurullarının oluşumu, işleyişi ve kararlarının uygulanmasını sağlamak,
 • Temel Eğitim ve Hizmet İçi Eğitim Programlarını tanzim etmek,
 • Personelin eğitilmesini sağlamak maksadıyla kurs ve seminerler düzenlemek, kuruluş haricinde düzenlenecek kurs ve seminerlere gerekli personelin katılmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığına bağlı birimlerin görev ve çalışmalarıyla ilgili yönergeler hazırlayarak Yönetim Kurulu’nun onayından sonra uygulamak,
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Dairesi ile ilgili olarak verdikleri vazifeleri de ifa etmekle görevli ve mesuldür. 

 

BASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarının her türlü özlük ve eğitim işlerinin yürütülmesi ile mali ve sosyal haklarının ödenmesi,  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının genel görevlerindendir. 
Bu hizmetler; 1 Daire Başkanı, 4 Memur, 5 işçi, 1 sözleşmeli personel ile yürütülmektedir.

 • İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 
 • Eğitim Şube Müdürlüğü 
 • Şube Müdürlüğü 
 • Özlük ve Tahakkuk Birimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
 • Tahakkuk Şube Müdürlüğü