Birimler
1. Hukuk Müşavirliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Erdoğan KAYA, 1964 yılında Balıkesir İli Kepsut İlçesi Tekkeışıklar Köyünde doğdu,

 • İlk Öğrenimini Tekkeışıklar ilkokulunda, Ortaokulu Kepsut Ortaokulunda, Liseyi Balıkesir Muharrem Hasbi Lisesinde okudu, Lisans eğitimini Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır.
 • 1988 – 1990 yılları serbest muhasebe bürosunda,
 • 1993 – 1994 Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde Genel İdari Hizmetler Memuru olarak göreve başlama ve çalışma,
 • 1994 – 1998 Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde G.İ.H. Memuru olarak,
 • 1998 – 2002 Balıkesir İl Özel İdaresi Muhasebe Müdürlüğünde memur olarak,
 • 2002 – 2004 İl Özel İdaresi Mahalli İdareler Kotrolörü ( Kontrol Memuru ) olarak,
 • 2004 – 2006 Özel İdare Muhasebe Müdür vekili olarak,
 • 2006 – 2009 Özel İdare Kültür ve Sosyal İşler Müdür vekili olarak,
 • 2010 – 2014 Marmara İlçe Özel İdare Müdürü, Ruhsat ve Denetim Müdürü ve İl Özel İdaresi kapanıncaya kadar Mali Hizmetler Müdürü olarak,

Ayrıca 2002 – 2009 Yılları arasında Balıkesir Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Sekreteri olarak,

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kuruluşunda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı, Daire Başkanlığı Meclis kararıyla kapatılınca Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

24.05.2016 Tarihli BASKİ Genel Kurulu kararıyla oluşturulan Mali Hizmetler Daire Başkanlığına atanmış olup halen bu görevini yürütmektedir.

Evli olup iki çocuk babasıdır.
 • İdarenin bütçe, bilanço, finansman, vergi ve sigorta konuları ile ilgili her türlü işlemlerini kanuni düzenlemelere göre yapmak ve zamanında gerekli tedbirleri almak,
 • İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mali çalışmaları planlamak, İdarenin işletme ve yatırım giderlerini karşılamak gayesiyle işletmeci ve yatırımcı Daire başkanlıklarından alınacak bilgiler doğrultusunda, yıllık bütçe ve finansman programlarını düzenlemek,
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve harcamaların bütçe ve fasıllarına uygun olarak yapılmasını sağlamak ve takip etmek, fasıllar arası gerekli aktarmaların bütçe kararnamesi doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, .Günlük tahsil, ödeme ve kesinti işlemlerini takip etmek, ilgili defter ve kayıtları düzenleyerek, İdarenin menkul ve gayrimenkul varlıkları ile gelir ve giderlerinin muhasebesini tutmak,
 • Aylık geçici mizanlar, sene sonu kat-i mizan, bilanço, kar-zarar cetveli ve ertesi yılın bütçe ve programını hazırlamak,
 • Tespit edilecek maliyetlere göre tarifelerin ilgili birimler tarafından hazırlanmasını ve onaylanmasını sağlamak, bunların duyurusu ile ilgili işleri yapmak,
 • İdareye ait her türlü vergi, resim ve harçlarla Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken prim ve sair kanuni kesintileri zamanında ödemek,
 • İdarenin bütün gelir-gider, menkul-gayrimenkul kıymetlerinin muhasebesini tutmak, İdarenin ve kıymetli evrakın kasa, banka ve defterlerdeki hareketini idare ve takip etmek,
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Dairesi ile ilgili olarak verdikleri vazifeleri de ifa etmekle görevli ve mesuldür.
 • Bütçe ve Muhasebe Şube Müdürlüğü 
 • Tahsilat ve Finansman Şube Müdürlüğü
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü