Birimler
1. Hukuk Müşavirliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem
Planlama, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
 • İdarenin, kısa, orta ve uzun vadeli yatırım programına uygun olarak, yatırımcı Dairesiler tarafından talep edilen istimlak işlemlerinin belli bir program dahilinde yapılması, yatırımcı Dairesilerce talep edilmesi dahilinde, diğer kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin veya tesislerin İdaremiz adına devir alınması veya tahsis edilmesi işlerinin yapılması, ayrıca orman sahalarında yapılacak yatırımlar ile ilgili olarak Orman İdaresinden lüzumlu izinlerin alınması, İdaremiz adına irtifak hakları tesis edilmesi işlemlerinin yapılması,
 • Yüzeysel su kaynaklarının korunması maksadıyla, ilgili Dairesinin talebi üzerine, su havzalarında yönetmelikle öngörülen baraj ve dere mutlak koruma alanlarında, istimlak işlemlerinin belli bir program dahilinde yapılması, kaynak suları ile yeraltı su kaynaklarının korunması ve bunların İdarenin istifadesine sunulması gayesiyle; alakadar Dairesilerin talebi üzerine, menba himaye sahaları ile kuyu veya yeraltı suyu besleme ve koruma sahaları için gerekli istimlak ve tahsis işlemlerinin yapılması, İdare yatırımlarının gereği olarak, ilgili Dairesilerce ihtiyaç duyulması halinde, tescil harici sahaların İdare adına tescil işlemlerinin yapılması,
 • İdarenin sahip olduğu veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan bina, tesis, arsa ve araziler ile içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı tesislerinin envanterinin çıkarılması, İdarenin hüküm ve tasarrufu altında bulunup da İdare adına kayıtlı olmayan bina, arsa ve tesislerin İdare adına kayıt, tescil veya tahsis işlemlerinin yaptırılması, İdarenin sahip olduğu gayrimenkul ve altyapı tesisleri ile ilgili olarak muntazam bir arşivin meydana getirilmesi, İdare emlakının imar planlarında teknik altyapı yeri olarak ayrılması için lüzumlu imar plan tadilatı taleplerinin yapılması ve takip edilerek neticelendirilmesi,
 • İmar Kanunu veya Medeni Kanuna göre İdare gayrimenkullerinden 3.şahıslar lehine talep edilen geçit haklarıyla ilgili işlerin yapılması, İdare mülkiyetindeki arsa ve araziler üzerinde tespit edilen işgallerin, şagillerine ecr-i misil bedellerinin tahakkuk ettirilmesi, ödeme işlemlerinin zamanında yapılmasının takip edilmesi, İdare adına kayıtlı gayrimenkullerin, hukuki, teknik ve halihazır durumlarının tespit edilmesi,
 • İlgili birim ve Dairesiler tarafından talep edilmesi halinde, ihtiyaca göre hizmet binası ile işyeri kiralanması işlemlerinin yapılması, kiralanan yerlerin kiralarının tahakkuk ettirilmesi işlemleri ile kiraların zamanında ödenmesi işlerinin takibi,
 • İdaremiz mesuliyet sahasında bulunan, Ata yadigarı çeşme, şadırvan, bent, kemer, su terazileri ve su yolları ile buna benzer diğer tarihi su yapılarının, tespiti ve değerlendirilmesi ile envanterlerinin çıkarılması, ayrıca bunların rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin yapılması veya hizmet alımı usulüyle yaptırılması, yapılan projelerin koruma kurulunca tasdik işlemleri ile bakım onarım restorayon kararı bulunan tarihi su tesislerinin bu proje ve kararlarda belirtilen prensipler dahilinde restore edilmesinin temini,
 • Tarihi su tesislerimizi onarmak ve restore ettirmek isteyen hayırsever şahıs, kurum veya kuruluşlar ile İdare arasında bu konuda tanzim edilecek protokol esaslarının tespit edilmesi, protokollerin tanzim edilmesi, proje veya inşaat safhasında gerekli kontrollük hizmetlerinin yapılması, bütün bu faaliyetler esnasında; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Belediyeler ve diğer ilgili kamu kurumu ve özel kuruluşlar ile yapılan işin gerektirdiği işbirliği ve koordinasyonun, İdare adına temin edilmesi,
 • İdare bünyesinde kurulacak, Coğrafi Bilgi Sisteminin (C.B.S.) kuruluş hazırlıklarının planlanması, sistemin veri tabanının önemli bir kısmını teşkil edecek olan; içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı tesislerinin bilgisayar ortamına aktarılması maksadıyla; bu konu ile ilgili diğer Dairesi başkanlıkları ile işbirliği edilerek mevcut iş sonu projelerinin tespit edilmesi ve derlenmesi, sayısal ortamda olmayanların sayısal hale getirilmesi, iş sonu projesi mevcut olmayan eski hatların iş sonu projelerinin yaptırılması, Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan diğer bütün işlerin yapılması veya hizmet alımı yoluyla yaptırılması,
 • Genel Müdür ve bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Dairesi ile ilgili olarak verdikleri vazifeleri de ifa etmekle görevli ve mesuldür.

Bu hizmetler; 1 Daire Başkanı, 1 Topoğraf, 1 Teknik Ressam,  sözleşmeli memur statüsünde 2 Harita Mühendisi, sözleşmeli memur statüsünde 1 Harita Teknikeri, sözleşmeli memur statüsünde 1 Büro Memuru ile yürütülmektedir.

 • Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü